Akut avverkningshotad skog på Bäckmyrheden/Långberget i Arjeplog

10 november passerade två renskötare från Västra Kikkejaure sameby förbi Bäckmyrheden, en skog de 2015 hade samråd med Sveaskog om avverkning och upptäckte att skördarna var på plats och hade påbörjat avverkningen. Vid samrådet hade man kommit överens om att överhålla (vänta med avverkning) området till 2020 och då förväntade sig samebyn ett nytt samråd dådet tidigare varit praxis. Avverkningen stoppades tillfälligt men området är fortfarande hotat.  

På Bäckmyrheden finns en tallnaturskog som är större än 50ha, ca 150 år gammal, som ägs av Arjeplogs Allmänning och där Sveaskog har köpt avverkningsrätten och nu tänker avverka. Skogen har under de senaste hundra åren blivit påverkats av plockhuggningar och de äldsta generationerna av träd har som på de flesta platser huggits ned men rester kvarstår i form av stubbar, toppar och lågor, enstaka torrfuror och högstubbar med brandspår. Mängden hänglav visar på lång skogskontinuitet. Hänglavar som också är väldigt viktig för rennäringen vintertid. Dessutom finns det en renhage nära området.  Hela området visar på tydliga naturskogskaraktärer. Tjäder är vanlig och enligt närboende finns det även en spelplats i området.  

Det finns många rödlistade och skyddade arter i området, främst Urskogsporing (EN), 3 fynd, Gräddporing (VU), 7 fynd, äckporing (VU), 4 fynd och tjäder ( som är skyddad enligt  Fågeldirektivets bilaga 1,2, Bernkonventionens bilaga III och är en prioriterad art i Skogsvårdslagen och Typisk art i 9010 Taiga), Järpe (Rödlistad som NT, skyddad enligt Fågeldirektivet bilaga 1,2, Bernkonventionen s bilaga III, prioriterad art i Skogsvårdslagen och Typisk art i 9010 Taiga).  

Järpe 
Järpen som minskat med 25 (10 – 40) % under de senaste 12 åren, har sina livsmiljöer i tät barrskog med inblandning av lövträd och en väl utvecklad flerskiktad struktur med bärris och yngre eller undertryckta, täta granar i ett lägre skikt, ofta utmed bäckar och åar inne i den skyddande granskogen. Arten behöver lämpliga skogsbestånd om sammanlagt minst 25 hektar. Den är mycket stationär inom sitt revir och när ett par etablerat sig stannar de så länge miljön är intakt. Den undviker öppen mark och förflyttar sig sällan över större öppna myrar eller åkermark, och är därför känslig för fragmentering. Järpen överlever inte om dess livsmiljö kalavverkas och är känslig för röjning, gallring och avverkning där unga granar och lövträd inte sparas i tillräcklig omfattning enligt Artdatabanken. 

Tjäder
Tjäder missgynnas när skogen blir allt mera fragmenterad,  äldre skog avverkas och ersätts med täta plantskogar, när våtmarker dikas ut och försvinner och när flerskiktad, varierad skog ersätts med enskiktade bestånd. För en kontinuerlig förekomst av tjäder krävs att andelen lämpliga tjädermiljöer är minst 25 % inom en sammanhängande skogsyta av minst 300 hektar enligt Artdatabanken.  

En begäran om akuta tillsynsåtgärder och att en artskyddsutredning görs har skickats till Länsstyrelsen i Norrbotten och till Skogsstyrelsen. Naturskyddsföreningen föreslår att området undantas från skogsbruk och får ett lämpligt formellt skydd för att gynna uppfyllelsen av miljömålet Levande skogar. 

Om skogen avverkas bryter Sveaskog, mot miljöbalken, EUs art och habitatdirektiv  Fågeldirektivet plus mot bestämmelserna i FSC.  

Naturskyddsföreningen och Västra Kikkejaure sameby har skickat in klagomål gällande brott mot Svaskogs FSC certifiering till Sveaskog och FSC. 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.