Påverka kyrkans skogsbruk!

Just nu har vi alla, du och jag, möjlighet att skriva till dem som har makt över kyrkans skogsbruk och berätta för dem om vad som behöver ändras i kyrkans skogsbruk. Låt de få veta vad vad vi tycker! Svenska kyrkans färdplan för klimatet-miljöpolicyn är nu ute på remiss. Organisationer och privatpersoner inbjuds att tycka […]

Läs mer

Slutligt anförande om planerade grafitgruvan i Nunasvaara

Niemi i Vittangi vid Torneälven, ca 10 km söder om den planerade grafitgruvan. Byns vattenverk är byggnaden i mitten av bilden. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens slutliga anförande kring planerna på en grafitgruva i Nunasvaara är inlämnat under domstolsförhandlingarna den 21 februari 2023. Du kan läsa mer om förhandlingarna och vårt engagemang kring gruvplanerna […]

Läs mer

Nunasvaara – rättegången har börjat om den planerade grafitgruvan

Den 31 januari började förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen (Umeå) i Luleå rörande ärendet där det ursprungligen australiensiskt baserade prospekteringsbolaget Talga AB vill starta en grafitgruva i Nunasvaara, ca 10 km nordväst om Vittangi i Kiruna kommun. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län samt den lokala kretsen, Naturskyddsföreningen i Kiruna har engagerat sig i frågan och tagit ett […]

Läs mer

Den verkliga bakgrunden till Sveaskogs sänkta avverkningsnivåer i Norrbotten

Hirvirova, kalhygge på Sveaskogs mark, Pajala kommun. Foto: Marie Karlsson. 9 januari släppte Sveaskog pressmeddelandet att “de kommer sänka sina avverkningsnivåer med 45% i Norrbotten under 2023” då de inte har nått önskade resultat i sammplanerningsprocesserna med samebyarna.    Naturskyddsföreningen i Norrbotten har i ett debattinlägg  ifrågasatt Sveaskogs anmärkningsvärda sätt att anklaga samebyarna för sina begränsade […]

Läs mer

Debatt med Sveaskog i P4

  23 januari medverkade Marie Karlsson, Naturskyddsföreningen i Norrbottens Verksamhetsutvecklare med ansvar för skogsfrågorna i länet, i Eftermiddag i P4 Norrbotten för att bemöta Sveaskogs VD Erik Brandsma efter att Sveaskog i sitt pressmeddelande 9 januari https://www.sveaskog.se/press/2023/minskade-avverkningsnivaer-i-norrbotten-2023/ lade skulden på samebyarna för att de är tvungna att dra ned på sina avverkningsnivåer inom Norrbottens län. […]

Läs mer

Norrbotten når inte miljömålet levande skogar 

  Krisen för skogen är ett akut problem, med avverkningar av skyddsvärda skogar, kalhyggesbruk och allt för lite skyddad skog. Och utvecklingen för miljön i skogen går åt fel håll, vilket Skogsstyrelsen konstaterar i den senaste regionala uppföljningen av miljömålet Levande skogar i Norrbottens län.   Sedan 1999 styrs Sveriges miljöpolitik av miljökvalitetsmålen. Trots att tretton […]

Läs mer

Lyckat jobb av Luleå kretsen med att få till en övergång till hyggesfritt skogsbruk för Luleå kommuns markinehav

  Nu utreder Luleå kommun hur de ska kunna bedriva  hyggesfritt skogsbruk trots att man  röstade ned medborgarförslaget om hyggesfritt skogsbruk  i samband med att en ny skogspolicy  antogs i stadsbyggnadsnämnden i somras, trots att en motion som stödde medborgarförslaget inte hade hunnit behandlats i kommunfullmäktige. Men under sensommaren och hösten har Luleå-kretsens arbetsgrupp som […]

Läs mer

En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner efter avverkning

8 december skickade Skogsstyrelsen ut ett pressmeddelande om resultatet för deras första uppföljning av hur mycket kantzoner som lämnas mot vattendrag vid avverkning. Den visar att en tredjedel av strandlinjerna vid vatten i skogen saknade kantzoner med kvarlämnade träd. Skogsstyrelsen rekommenderar att kantzoner ska lämnas men det finns inget lagkrav eller någon specifikation på hur […]

Läs mer

Debattinlägg: Sveaskog sviker samerna igen – skogsskövling i Rikti-Dokkas

Bilderna nedan visar virket från avverkningen som i huvudsak består av gran. En död gran som avverkats och lämnats trots hackspår av den rödlistade Spillkråkan (NT, Fågeldirektivet, Bernkonventionen, prioriterad art i Skogsvårdslagen, Typåisk art Taiga) och att det växte rödlistad Grantickan (NT) på trädet. Här ses  också hur gles den lavklädda granskogen blivit efter att […]

Läs mer