Naturvärdesinventering i Nunasvaara – minst fem gånger så många NVOer som bolaget hittat


Vy från Nunasvaara mot Vittangi. Gammelskogen som glömdes bort av bolaget. Foto Jan Henriksson.
Nu finns ett resultat av en fördjupad naturvärdesinventeringen i det av prospekteringsbolaget Talga AB planerade området för grafitgruvan i det som kallas Nunasvaara södra.
Naturvärdesinventeraren Jan Henriksson, Amalina Natur- och Miljökonsult, har på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Kiruna under en intensiv vecka i början av juni besökt och inventera drygt 80-talet presumtiva naturvärdesobjekt (NVO) i det som bolagets konsult ursprungligen hittade tolv.
Även om inte fullt ut alla objekt hanns med så är resultatet entydigt – Talga AB har missat stort! En snabb bedömning är att det inom området finns minst fem gånger så många naturvärdesobjekt (NVOer) som bolagets konsult i sin första inventering funnit.

Utöver huvudrapporten har Jan Henriksson i tre delrapporter lyft fram:

1. Antalet naturvårdsarter och deras spridning
Jan Henrikssons sammanfattning är tydlig: Sammanställningen i tabell 1 ovan visar med tydlighet att det förekommer ett relativt stort antal rödlistade arter inom det studerade området. Nu finns fynd av 14 rödlistade lavar och 19 rödlistade svampar. Detta kan jämföras med a man vid NVI:n och den s k fördjupade artinventeringen noterade 5 rödlistade arter av lavar respektive svampar. Jämför man antalet fynd av rödlistade arter presenterades 26 artfynd i NVI:n, vilket t ex kan jämföras med a Amalina Natur och Miljökonsult 165 fynd från 2023. Amalinas fynd är dessutom relativt väl spridda inom området.
Den sammantagna slutsatsen kan inte bli annat än att det underlag Talga presenterat är helt undermåligt. Det visar inte en rättvis bild över vilka rödlistade arter som förekommer och hur frekventa de förekommer i området.

2. Fynd av tjäder och tjäderspelplats
Jan Henrikssons sammanfattning: Amalinas inventering visar att tjäder förekommer spridd inom området. Till skillnad från Talgas underlag har spår efter tjäder noterats inom verksamhetsområdet. Vi har dessutom identifierat en sannolik spelplats. Denna spelplats ligger relativt nära verksamhetsområdet och i anslutning till vägar som torde nyttjas vid den planerade gruvverksamheten.
Eftersom tjäder har ett starkt skydd, där spelplatser pekats ut vara speciellt viktga att ta hänsyn, bedömer Amalina Natur och Miljökonsult att kunskapsunderlaget som Talga presenterat är otillräckligt. En djupare analys om tjädern inom området torde krävas. Detta gäller både var spelplatser finns, vilka habitat arten nyttjar, under olika delar av året, och var dessa är belägna. Utredningen behöver också analysera på vilket sätt verksamheten kan komma påverka arten, de miljöer den nyttjar och vilka skyddsförebyggande åtgärder mm som är rimliga att ta.

3. Orkidéer och rikkärr
Jan Henrikssons sammanfattning: Amalinas utredning och inventering visar att det förekommer fler växtplatser med orkidéer i området än vad Talga presenterat. En av växtplatserna, ett rikkärr, ligger dessutom inom det planerade verksamhetsområdet.
Eftersom orkidéer har ett starkt skydd bedömer Amalina Natur och Miljökonsult att kunskapsunderlaget som Talga presenterat är otillräckligt. En noggrannare inventering av orkidéer torde krävas. Utredningen behöver också analysera på vilket sätt verksamheten kan komma att påverka orkidéerna och vilka skyddsförebyggande åtgärder mm som är rimliga att ta. För att exploatera det aktuella rikkärret inom verksamhetsområdet krävs en Artskyddsdispens.

Ytterligare besök i området kommer att ske under sensommaren/hösten.

Se mer:
Komplettering av överklagan till Mark- och miljööverdomstolen 2023-07-20
Huvudrapport – Naturvärdesinventering av potentiella naturvärdesobjekt inom Nunasvaara södra 2023-07-07 Amalina Natur- och Miljökonsult
Angående naturvårdsarter vid Nunasvaara södra
Angående tjäder vid Nunasvaara södra
Angående orkidéer och rikkärr vid Nunasvaara södra

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.